Téma dňa

Rozdiel medzi Kapitalizmom, Fašizmom a Komunizmom

Vyjadrenie k analýze p. Rostasa,

Vo Vašom príhovore zo dňa 12.1.2021 ste sa vyjadril že kapitalizmus, fašizmus a komunizmus sú režimy založené na kolektivizme, ktorý popiera princípy demokracie.

Vaša analýza týchto spoločenských zriadení resp. Vaše zrovnávanie týchto foriem spoločenského, ako to vy nazývate kolektivistického  poriadku (Fašizmus, Komunizmus)  je hrubé zjednodušenie objektívnych faktov a historických udalostí týkajúcich sa duchovného vývoja spoločnosti.  Tak sa pokúsim vysvetliť Vám kde je rozdiel medzi Fašizmom a Komunizmom.

Fašizmus je podľa Wickipädie  „extremne nationalistické na princípe vodcu organizované antiliberálne a anitmarxistické hnutie“. Takýchto a podobných definícii je na wickipädie viac.  Podľa Marxa je Fašizmus

nevyhnutný stupeň vývoja kapitalistického hospodárskeho systému podľa sa už sa opakujúcej histórie, ktorá ide v štyroch fázach:

  1. Fáza: hospodársky rast, prosperita
  2. Fáza: Hospodárska kríza, stúpajúca nezamestnanosť, nárast chudoby.
  3. Fáza: Diktatúra kapitálu za účelom potlačenia odporu pracujúcich más a požiadaviek na zmenu systému.
  4. Fáza: Vojna za účelom vytvorenia nových predpokladov na hospodársky rast,  zničenie nadbytočnej produkcie, zisk nových území ako odbytišti pre novú nadprodukciu atd.

 

Dnes sa nachádzame v 3. Fáze tohto vývoja.

                                                 

Príčinou tohto vývoja kapitalizmu je neplánovaná, živelná výroba založená na konkurencii, bez ohľadu na životné prostredie a blahobyt obyvateľstva. Už vonkoncom nemožno tento politický systém nazývať kolektivistický. Kapitalizmus je hospodársky a politický systém riadený malou skupinou priemyselníkov a finančníkov. Ani Hitler sa nedostal k moci z vôle ľudu ale bol dosadený a riadený práve najmocnejšími nemeckými finančníkmi a priemyselníkmi, ktorých cieľom a úsilím bola práve kontrola a ovládanie pracujúcich a boj proti sociálnemu a spravodlivému  spoločenskému zriadeniu t.j. socializmu resp. komunizmu. Nasledujúci citát z „Encyklopädie der Geschichte“  , nemeckých autorov (Uwe Pascke und kol.) to potvrdzuje:

Od roku 1929 podporuje Zväz nemeckých priemyselníkov, Vogler, Krupp, Flick, Schacht, Bisch a ďalší Hitler miliónmi ríšskych mariek aby dosiahli neobmedzenú moc priemyselníkov a finančníkov“ .

Takže hovoriť o kolektivistickom poriadku je zavádzajúce a nepravdivé.

Socializmus na rozdiel od kapitalizmu je kolektivistické zriadenie. Neexistuje tam finančná elita ktorá by ovládala média, finančne masívne prevyšovala normálne obyvateľstvo. Ani jeden vedúci politik v socializme nielenže nebol milionár ale ani nevynikal finančne nad normálnou vrstvou obyvateľstva. Ako príklad uvádzam A.Dubček, G.Husák, A.Zápotocký, A.Novotný, M.Jakeš. Heslo, ktoré propagoval a aj dodržiaval socialistický režim bolo :

Každý podľa svojich najlepších schopností, každému podľa jeho potreby“.

Zásadný rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom je v týchto hlavných bodoch:

  1. Organizácia a cieľ priemyselnej výroby. Hlavný cieľ výroby v kapitalizme je nekontrolovaná neplánovaná výroba orientovaná len na zisk bez ohľadu na prírodu, zamestnanosť, blaho národa etc.  V socializme je hlavný cieľ priemyselnej výroby je blahobyt národa s ohľadom na budúcnosť.
  2. Neplánovaná produkcia založená na konkurencii nevyhnutne vedie k stále hlbším a hlbším krízam z nadvýroby, ktoré „kapitál“ ako synoným vládnej vrstvy kapitalistov a bankárov, môže v konečnom dôsledku riešiť len a len vojnou, t.j. zničením existujúcej nadvýroby a vytvorením nových podmienok pre „nový“ hospodársky rast.
  3. Pri neexistujúcej konkurencii socializmu sa utláčanie a vykorisťovanie pracujúcej triedy neustále stupňuje až do návratu feudalizmu. Už dnes napr. súčasná vláda I.Matoviča navrhuje obmedziť vzdelania nad 15.r , zvyšovanie dôchodkového veku, aby deti od 15 rokov mohli neobmedzene pracovať atď.
  4. Diktatúra proletariátu bola nevyhnutná v prechode z kapitalizmu na socializmus. Na to nás upozornil už K. Marx. Diktatúra proletariátu  je nevyhnutná kým „vláda ľudu“ nezvíťazí na celom svete. Tá naivita más v 99. roku o socializme s ľudskou tvárou nám priniesla toto novodobé otroctvo. Teraz to bude ešte ťažšie zvrhnúť ho než to bolo v 1917.

Záver:

Váš citát že „kapitalizmus, fašizmus a komunizmus sú režimy založené na kolektivizme, ktorý popiera princípy demokracie “ je nesprávny. Kapitalizmus je vláda oligarchie t.j. veľkých priemyselníkov, bankárov a finančných skupín, fašizmus je nevyhnutná forma kapitalizmu vychádzajúca z krízy kapitalizmu z nadvýroby a jedine socializmus je forma kolektívneho vládnutia v záujme pracujúcich más.

Budúcnosť ľudstva v kapitalizme je nemožná bez neustálych vojen a útlaku pracujúcich preto, že kapitalizmus zo svojej podstaty založenej na neustálej konkurencii a neustálom hospodárskom raste nie je schopný  prispôsobiť  pracovné a sociálne podmienky neustále sa zvyšujúcej produktivite a spravodlivému prerozdeľovaniu vytváraných hodnôt.  

 

Dušan Borovský

 

Oligarcha A. Kiska porazil seba, „ zneuctil zákon,“ voličov, volebné orgány o dopovaný korupčný rozdiel 1 213 320 eur. Prezidentská volebná „ GORILA “ v priamom prenose na Slovensku !

Kultúra európskeho národa, štátu, status, norma, morálka, zákonnosť, spravodlivosť, česť, úcta, pokora, opora, podpora, občianska, politická spolupatričnosť sa URČUJE, ZAČÍNA a GARANTUJE v politickej štruktúre moci, v štáte od najvyššieho predstaviteľa, zväčša PREZIDENTA . Kultúrna, politická výzva, trestno-právna zmysluplnosť, rýchla funkčnosť, účinnosť, výkonnosť prišla pred časom z Nemecka. Naviac, nedá sa prehliadnuť nemecká dôsledná právna kultúra, demokratická, politická, parlamentná, právna hodnota, zásadný rozdiel, zmysluplnosť a fakticky príklad = prezidentské posolstvo, charakter, úcta, vážnosť, apel a morálnu silu k postu prezidenta v Nemecku !

Aj v Nemecku mali prezidenta Christiána Wulffa od 30.júna 2010 do 17.júna 2012 a musel odísť, resp. sám odišiel, lebo vie, čo je demokracia, zákon, právo, pravda, spravodlivosť, česť, úcta k občanom, k právu a vlastná hanba.... a pre ďaleko menší škandál, ako je ľudsky, morálne, nevysvetliteľný, oligarchov volebný, finančný škandál A. Kisku na Slovensku ! Nemci sa vedia kultúrne, korektne zákonne správať a ihneď urobiť poriadok bez rozdielu politického trička, funkčného, politického postavenia s pomocou demokratických pravidiel, vyšetrovateľov, prokuratúry, sudcov, médií, funkčného parlamentu!

Treba vedieť, že citlivá morálna, zákonná hranica medzi čestnosťou, úprimnosťou, poctivosťou a zbabelosťou, osobne dopovanou finančnou vychytralosťou, /ne/zákonnosťou, korupciou, vlastizradou je prudko vratká, bumerangová a výsostne nebezpečná pre demokratické záujmy štátu ! Fakt, skutok sa stal na základe osobného predloženého vyúčtovania oligarcha A. Kisku v sume o viac 1 213 320 eúr. Neboli zákonne dodržané, písomne dané demokratické jednoduché školské počty, zákonné pravidlá volebnej kampane ! Jednoduchá počtárska, nestranícka, nezaťažená demokratická väčšina voličov na Slovensku vie čítať, písať, počítať a dospela k názoru, že dočasne úradujúci prezident, oligarcha je kultúrne, odborne nespôsobilý, ak nevie napočítať do zákonnej volebnej sumy.  Žeby naozaj ?! Samozrejme, nielen ON, ale „ celá jeho svetová predvolebná demokratická mašinéria “! Niečo nie je v poriadku v právnom štáte, ak oligarcha naraz /ne/pozná jednoduché počty, všakže?! Je to najvyšší politický, bezpečnostný signál, pre všetky zložky v štáte !
A. Kiska jednoznačne presvedčil svojím chovaním, skutkami, činmi v kampani, že nemá životne vžité, korektné zákonné, morálne, politické prezidentské maniere a úctu, vážnosť k postu prezidenta SR. Jeho prvotne zistená volebná politická, mravná nespôsobilosť je vážny politicky handicap pre Slovensko, aj v zahraničí. Aj veľmoci sveta to už vedia, o tomto slovenskom nemravnom, nezákonnom volebnom skutku, čine.

Je faktickou skutočnosťou, že oligarcha A. Kiska, všetky nezákonné, neprijateľné hodnotové činy, postupy SÁM priznal, zhrnul priamo a nepriamo už vo volebnom vyúčtovaní kandidátov za prezidenta SR! Tam je všetko zdokladované !
Ale poznanie je naviac v tom, že má aj skrytý význam a to, ako historické, politické hodnoty národa, štátu sa dajú nezákonne sprivatizovať, zúžiť, zdecimovať do jeho ekonomického poznania, myslenia kupcu, oligarchu štátu. Hrozný na tom je ten fakt, že to " pozorný, dokonalý právny štát “ bezducho toleroval, prehliadol, účelovosť financií a NARAZ si nevšimol, že zákonné sumy nesedia = boli porušené ! Náhoda alebo neschopnosť ?!

Aj takto vyzerá obraz, mentálna, skutková prezidentská volebná „ GORILA “ Slovenska. ! Preto sa pýtam: Ústavný súd SR, predseda vlády SR , predseda NR SR, generálny prokurátor SR, NS SR,.....platia pre kandidáta na prezidenta SR volebné zákony SR..?! Alebo ON, oligarcha je viac, ako zákon ?!
Politici verejne proklamujú a kričia ....podajte trestné oznámenia ! Trestné oznámenie na prezidenta SR je už dlho podané, je to VEC VEREJNÁ, občianska, politická najvyššieho rangu a záujme Slovenska... všakže?!

A hľa, naraz nastalo historické politické, mediálne, demokratické, intelektuálne, počtárske chvejúce sa ticho! Prečo asi...?!   Ešteže sociálne siete naplno fungujú ! Je naivné si myslieť, že skutková podstata porušenia volebného zákona, skutku, činu, súvislostí neexistuje. Aj takto si niektorí zodpovední, menovití za nečinnosť robia dopredu „ počtársku alebo matematickú “ osobnú intelektuálnu hanbu. Osobná rezignácia, zbytočné politické prisluhovanie, službičkovanie a lacno zahaliť vyšetrovanie vyvoláva hrozivý údiv u súdneho korektného, zrelého človeka o stave spoločnosti. Takáto historická, politická, verejná skutočnosť, vec sa nedá predsa ututlať, vymazať, vybieliť, zničiť tichom! ONO nedá sa obhájiť, neobhájiteľné !
ONO korektnosť k prístupu, k pravde, k spravodlivosti, k faktom, ako morálna hodnota, je len vždy korektnosť a stále sa uznáva, hodnotí v každom prípade, aj pre budúcnosť ! Zbytočné stranícke a iné fandovstvo sem nepatrí ! Post hlavy štátu nie je obchodná transakcia?!

Evidentne nikomu sa nechce vstúpiť do prezidentského verejného, mediálneho priestoru a niesť na trh svoju vlastnú kožu ! Niekomu zodpovednému, platenému štátom nezáleží a nechcú sa dávať veci do parlamentnej, trestnoprávnej, zákonnej, súdnej roviny, podoby...! Inak orgány účinné v trestnom konaní /NKA/ NARAZ robia obštrukcie, nepoznajú elementárne počty a dané súvislosti korupcie, vlastizrady ! Fakty a skutky však nepustia a svedomie národa kontinuálne pracuje, sleduje stav riešenia veci verejnej ! Neznalosť neospravedlňuje...!
Jednoduchý, priehľadný, oligarchov iba konzumný, obchodný, chladnokrvný, prístup, finančné dotovanie a potom zúročenie volebnej kampane narazilo na verejnosť, zákon, morálku k hodnotám Slovenska ! Ak od začiatku politickej volebnej kampane chýbala, zlyhala v A.Kiskovi odvaha, čestnosť, poctivosť, morálny kredit, korektný prístup, prirodzená ľudská, občianska autorita k zákonu, poznanie volebného zákona..... potom viazne úcta, vážnosť k sebe, k rodine, k občanom, k voličom, k Slovensku a nemôže byť po uvedených skutkoch, činoch už nikdy prijateľný, ako charizmatický, spravodlivý, dôveryhodný, objektívny prezident SR.

Už v pred termíne sa vzdal vyššieho politického, morálneho princípu a zabalil spoločenské, politické, morálne, korektné, ľudsko - právne hodnoty, zneuctil najvyšší post v štáte !
HN blogy : Dr. Marián Ostatník, CSc.

1/ Prezidentské voľby 2014 už demaskované ! Prvé historické trestné oznámenie na prezidenta SR A.Kisku bolo podané už 23.4.2015 na GR SR ! 15.6.2015
2/ Minulosť A. Kisku už nikdy nie je minulá...! Verejný test právneho štátu, demokracie, zákonnosti, ľudských práv na Slovensku ! 22.6.2015

Publikované s povolením Dr. Mariána Ostatníka C.Sc.

Jozef Potúček: O postoji naších vládnych šiniteľov k fašizmu.

Vážení páni Kiska, Fico a Danko,

je v EU propagácia a podpora akéhokoľvek fašistického režimu trestná?

Ako občan Slovenskej republiky, neprávnik, sa pýtam najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky, prezidenta SR, predsedu vlády SR a predsedu Národnej rady SR, prečo ste verejne ani jeden z vás doteraz neodsúdili pro-banderovkú a fašistickú chuntu na Ukrajine, ktorá sa k moci dostala štátnym prevratom, podporovaným zo západu?

Aké morálne hodnoty vyznávate, páni? Veď aj z Najvyššieho súdu SR znie hlas, že na Ukrajine vládne fašistický režim.

Prečo neustále hovoríte o holokauste, o Tisovom fašistickom režime, o narastajúcom extrémizme a nacizme, keď práve skutky dnešných pokračovateľov fašistického kolaboranta Stepana Banderu na Ukrajine ignorujete? Znamená to azda, že Banderovci, ktorí vo vyvražďovaní boli krutejší než hitlerovské komandá, vo Vašich očiach už nie sú odsúdeniahodní?

Pán Kiska, nepodporujete snáď fašistický režim v susednej krajine tým, že sa vrele objímate ako s najlepším priateľom s prezidentom Ukrajiny, Porošenkom?

Pán Fico, nepodporili ste azda priamo fašistický režim v susednom štáte, keď ste nemuseli, ale predsa len ste otvárali ventil reverzného plynu na Ukrajinu, a to ešte za slávnostného fotenia sa spolu s premiérom pro-banderovskej fašistickej chunty, Jaceňukom?

Páni Kiska, Fico, Danko, máte plné ústa morálky a právneho štátu. Platia zákony a Ústava SR iba pre občanov SR, aby politici mali dodržiavať iné zákony a morálne zásady?!

A čo vy, všetci ostatní členovia vlády SR?

A čo vy, všetci poslanci, zástupcovia ľudu, ktorí ste boli zvolení do svojich funkcií iba na základe volieb?

A čo vy, sudcovia, prokurátori, právnici a advokáti?

A čo vy, zástupcovia mimovládneho sektoru?

A čo vy, zástupcovia mainstreamu a investigatívni novinári?

A čo vy, pokrokoví umelci?

A čo vy, historici zo Slovenskej akadémie vied?

A čo vy, učitelia a študenti?

A čo vy, morálne autority na Slovensku?

A čo vy všetci ostatní, ktorí máte takisto plné reči hrozby neonacizmu a extrémizmu?

Môžete sa všetci menovaní s hrdosťou a s čistým svedomím pozrieť do zrkadla? Mali by ste byť našimi vzormi a byť ľudskými a morálnymi osobnosťami. Máte zľutovanie s tými tisícami zbytočných obetí na Ukrajine a empatiu k pozostalým týchto zabitých? Alebo sú pre vás tieto obete alebo zranení s doživotnými následkami vari z iného než ľudského materiálu?

Ukrajina dostala od EU možnosť bezvízového styku. A toto všetky štáty v EU schválili?! Takže žiadne ekonomické sankcie za fašistické metódy Stepana Banderu v dnešnej Ukrajine sa nekonajú?

Ja fakt už neviem. Spoločnosť má z vás totálny zmätok. Čo sú zač tie verejne proklamované EURO-hodnoty?! Už sa absolútne nevyznám v tej neprehľadnej zmesi EURO-dvojitých metroch! A čo nás potom čaká v tej „Prvej rýchlostnej EU?“ Už teraz sa desím… Vysvetlí nám to niekto?

Vari sa medzinárodné odsúdenie vraždenia fašistických kománd vzťahuje iba na ďalekú minulosť počas 2..svetovej vojny? To už neplatí rovnako aj pre dnešnú Ukrajinu, kde takisto fašistické pro-banderovské komandá vraždili a vraždia civilov, starcov, ženy, deti, a to nielen na Donbase, ale po celej Ukrajine, najmä tých „nelojálnych“?

Tieto otázky adresujem aj Vám, pán minister Lajčák, nakoľko by ste napr. ekonomické sankcie voči Ukrajine a zrušenie víz do EU z hľadiska Vašej vysokej funkcie v OSN vedeli veľmi rýchlo presadiť. Ukážte svoj charakter a staňte sa svetovou morálnou autoritou!

Záverom sa pýtam vás, všetkých horeuvedených:

JE V EU, ČIŽE AJ NA SLOVENSKU, AKÁKOĽVEK(!) PROPAGÁCIA A PODPORA FAŠISTICKÉHO REŽIMU TRESTNÁ?

Predpokladám, že ÁNO.

Ale potom orgány činné v trestnom konaní, konajte a plňte si svoju povinnosť! A nemali by ste tentoraz obrátiť svoju hlavnú pozornosť v boji proti propagácii fašizmu a extrémizmu na Slovensku smerom k Prezidentskému palácu, k Úradu vlády SR, k Národnej rade SR, ku Generálnej prokuratúre SR a všetkým ďalším štátnym inštitúciám SR, ktoré v tejto veci podpory súčasného pro-banderovského fašizmu na Ukrajine mohli konať, ale mlčia?

 

Pokiaľ niekto chce rozbiť a vymazať z mapy Európy Slovenskú republiku pri blížiacom sa 25. výročí jej vzniku, dvojitý EURO-meter, heslo „Rozdeľuj a panuj“ a nevymožiteľnosť práva na Slovensku sú tie najvhodnejšie metódy a spôsoby, ako to dosiahnuť.

A vy, občania Slovenskej republiky, ako sa máte? Všetko v poriadku?

SKUTOK SA NESTAL?...“

Chcete byť aj naďalej slobodnými občanmi zvrchovanej Slovenskej republiky s tradíciami nášho ľudu alebo EURO-ovčanmi bez vlastnej národnej a duchovnej identity?

Nenechajte sa znechutiť a odradiť! Ešte stále máte šancu sa rozhodovať. Napr. hneď v najbližších voľbách…

Hlavne nezabúdajte na to, kto z politikov (hoci aj mlčaním) nepriamo podporuje naďalej fašistický režim v Európe!

A TY, ktorý si myslíš, že si zabetónovaný vo svojej funkcii, pamätaj! Aj na TEBE sa naplní bezo zbytku nezrušiteľný vesmírny zákon (pozn.: toto nie je protiústavné zrušenie amnestie...):

Dňa, 30.7.2017

občan Slovenskej republiky

Jozef Potúček

 

Adresované komu:

Prezident SR, predseda vlády SR, predseda NRSR, minister zahraničia SR, všetky parlamentné strany NRSR, Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR, Akadémia Policajného zboru SR, Historický ústav SAV, Slovenské národné divadlo, slovenskí EU-poslanci, mainstreamové masovo-komunikačné médiá, nezávislé médiá, občania SR.

Ako bude USA/EU-Ruská vojna vyzerať?

13. apríla 2017

Napätie medzi Spojenými štátmi a hlavnými európskymi imperialistickými mocnosťami a Ruskom je v ich najvyššom bode od konca studenej vojny. Nebezpečenstvo vojenského konfliktu medzi dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami nebolo nikdy väčšie.

Od  raketového útoku 6. apríla, Trupova administratíva vydala nové hrozby voči Sýrii a nové ultimáta  Rusku, ukončiť svoju podporu režimu Assada. V stredu prezident Trump bránil nevyprovokovaný raketový útok a nazval Asada "mäsiarom".

 

Štáty G7 sa počas víkendu postavili za útok USA pod zámienkou-totálne neprevereného tvrdenia, že sýrska vláda vykonala útok chemickými zbraniami na rebelmi-držané mesto. Oni schválili Washingtonom obnovené úsilie zvrhnúť Asada, Moskvy jediného spojenca na Strednom Východe.

Rusko reagovalo posilnením svojej vojenskej podpory Asada. Minulý piatok, zrušila svoju koordináciu s USA, ktorej cieľom bolo vyhnúť sa stretmi medzi USA a ruskýmij stíhačkami  a oznámila, že bude aktualizovať sýrsku raketovú protivzdušnú obranu, ktorá už obsahujú pokročilé technológii S-400 a S-300 radar / raketové batérie. Taktiež odklonila fregatu s riadenými strelami do východného Stredomoria. A vydali spoločné vyhlásenie s iránskym ministerstvom obrany, že budú  reagovať silou, na  akýkoľvek nový akt agresie proti Sýrii.

 

Nezodpovednosť americkej politiky vyzdvihol minister obrany a vyslúžilý generál James Mattis, ktorý novinárom povedal v utorok, že Sýria bude platiť "veľmi, veľmi vysokú cenu" v prípade ďalšieho chemického útoku, ktorý je nepochybne už pripravený zo strany CIA a jeho al-Káida-spojencov v Sýrii. Mattis ponúkol záruky, že sa situácia  "nevymkne kontrole," na základe predpokladu, že Rusko bude "konať v ich najlepšom záujme," tj.,ustúpy.

 

Čo najviac udivuje,  je virtuálna absencia diskusie v Spojených štátoch amerických a európskych médiách o nebezpečenstve vojny medzi Spojenými štátmi a Ruskom a dôsledky takéhoto zvratu udalostí. Čo sa stane, keď US stíhačka bude zostrelená ruskou inštaláciou protilietadlového štítu alebo ruskou stíhačkou? Možno si len predstaviť horúčkovité nároky na odplatu, ktoré bude chrlíť tlač a politici oboch krajín.

Koľko miliónov zomrie v úvodných minútach jadrovej výmeny medzi Ruskom a USA? Ani New York Times, ani Washington Post, Wall Street Journal, Times of London, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung alebo Sydney Morning Herald tomu nevenujú ani najmenšiu pozornosť.

 

Objavili sa však  odhaľujúce komentáre v niektorých viac odborných publikáciach. Časopis The Conversation publikoval článok 7. apríla  "Prečo americký letecký úder na Sýriu hlboko zvyšuje vojenskú konfrontáciu s Ruskom", kde zastáva  názor, že nebezpečenstvo stretu medzi USA a Ruskom je oveľa väčšie ako v roku 2013, pretože Rusko má v medzičasom pevne zavedenú vojenskú prítomnosť v Sýrii.

 

"Takže, ak  nový cieľ riadenia Trumpa je odstránenie Asada od moci," v článku sa uvádza, "tak to môže dôjsť iba prostredníctvom významnej konfrontácie s Ruskom."

 

Russia Beyond the Headlines” publikoval článok 7. apríla, ktorý načrtáva tri možné scenáre po útoku USA na Sýriu. Prvý, a zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou, je "ozbrojený konflikt medzi Ruskom a Spojenými štátmi." Skôr alebo neskôr, poznamenáva autor článku "logika konfrontácie prinúti Rusko reagovať silou." A cituje ruského bezpečnostného experta, ktorý varuje že "nemôžeme úplne vylúčiť použitie jadrových zbraní."

 

Steven Starr, vedúci vedecký pracovník lekárov pre sociálnu zodpovednosť a spolupracovník s Nuclear Age Peace Foundation, ktorý je známy odborník na život po environmentálnych následkoch "nukleárnej zimy," vysvetľuje, že akonáhle sa jadrová výmena medzi Washingtonom a Moskvou rozbehne v plnom prúde , počet obetí bude vo vysokých desiatkach miliónov počas prvej hodiny, a to bude len strašný začiatok.

Tieto dve krajiny majú medzi sebou 3,500 nasadených a prevádzkové strategických jadrových zbraní, ktoré môžu vybuchnúť počas jednej hodiny. Majú ďalších 4,600 nukleárnych zbraní v rezerve ktoré sú pripravené na použitie. S ohľadom na toto obrovské množstvo mega zbraní, existuje silná pravdepodobnosť, že väčšina veľkých miest v oboch krajinách budú zasiahnutá. Starr odhaduje, že 30 percent z americkej a ruskej populácie bude zabitých v prvej hodine. O niekoľko týždňov neskôr, rádioaktívny spad zabije ďalšie 50 percent alebo viac.

Nukleárna zima, nová doba ľadová spôsobené dopadom jadrovej vojny na životné prostredie, "pravdepodobne spôsobí, že väčšina ľudí na svete zomrie hladom počas niekoľkých rokov."

 

Ďalej je tu možnosť výškovéj detonácie spúšťania elektromagnetického pulzu (EMP), ktorý ničí elektronické obvody na rozlohe desiatok tisíc štvorcových míľ. "Jediný výbuch na východnom pobreží Spojených štátov zničí ochrannú mriežku a spôsobý všetky jadrové elektrárne ovplyvnené EMP roztaviť sa. Predstavte si, že 60 Fukushimas deje v rovnakom čase v Spojených štátoch. "

To je scenár “koniec sveta” ktorý sa pripravuje za chrbtom americkej a svetovej vrejnosti pomocou  “moci a zisku-chamtivých zločincov” v Pentagone a CIA, s plnou podporou oboch strán a politického a mediálneho zariadenia. Ľudia žijúci v mestách od New Yorku do Bostonu, Philadelphie, Detroitu, Chicagu až do Los Angeles a San Francisco  pravdepodobne úplne zmiznú v priebehu niekoľkých minút po začiatku takéjto vojny.

 

Aká je príprava na túto možnosť? Aký je plan na prežitie? Žiadna. Mlčanie médií a politikov nie je omyl. Vedia, že ak by sa táto perspektíva stala predmetom verejnej diskusie, šok by vyvolal nekontrolovateľné sociálne kŕče.

Úžasná bezohľadnosť vládnucej elity má objektívnu príčinu. Jedná sa o globálnú krízu kapitalistického systému, ktorá nájde svoje najostrejšie vyjadrenie v dlhodobom ekonomickom úpadku Spojených štátov. Dokonca aj počas studenej vojny zostala vnútri dominantných úsekov vládnucej triedy určitá opatrnosť. Teraz sa neúprosne agresívny tón médií a neustále démonizovanie ruského prezidenta Putina takmer zdá vypočítavosťou vyprovokovať vojenský konflikt. Existuje významná frakcia vo vnútri vládnucej elity a štátu USA, ktorý je pripravený urobiť práve to.

 

Túto desivú vyhliadku nemožno odvrátiť prosbami k vládnúcim elitám. Celá história 20. storočia, so svojimi katastrofickými vojnami, ukazuje, že jediný spôsob, ako zabrániť vojne je cez masové hnutie robotníckej triedy. Robotníci a mládež musí čeliť naliehavosťi situácie tým, že organizuje masové protesty namierené smerom k budovaniu medzinárodného protivojnového hnutia všetkých pracujúcich a zvrhnutí  imperializmu a kapitalizmu.

Barry Gray

 

Z WSWS preložil Ing. Dušan Borovský