Kapitalizmus vs Socializmus

06.04.2021 09:31

Rozdiel medzi Kapitalizmom, Fašizmom a Komunizmom

Vyjadrenie k analýze p. Rostasa,

Vo Vašom príhovore zo dňa 12.1.2021 ste sa vyjadril že kapitalizmus, fašizmus a komunizmus sú režimy založené na kolektivizme, ktorý popiera princípy demokracie.

Vaša analýza týchto spoločenských zriadení resp. Vaše zrovnávanie týchto foriem spoločenského, ako to vy nazývate kolektivistického  poriadku (Fašizmus, Komunizmus)  je hrubé zjednodušenie objektívnych faktov a historických udalostí týkajúcich sa duchovného vývoja spoločnosti.  Tak sa pokúsim vysvetliť Vám kde je rozdiel medzi Fašizmom a Komunizmom.

Fašizmus je podľa Wickipädie  „extremne nationalistické na princípe vodcu organizované antiliberálne a anitmarxistické hnutie“. Takýchto a podobných definícii je na wickipädie viac.  Podľa Marxa je Fašizmus

nevyhnutný stupeň vývoja kapitalistického hospodárskeho systému podľa sa už sa opakujúcej histórie, ktorá ide v štyroch fázach:

  1. Fáza: hospodársky rast, prosperita
  2. Fáza: Hospodárska kríza, stúpajúca nezamestnanosť, nárast chudoby.
  3. Fáza: Diktatúra kapitálu za účelom potlačenia odporu pracujúcich más a požiadaviek na zmenu systému.
  4. Fáza: Vojna za účelom vytvorenia nových predpokladov na hospodársky rast,  zničenie nadbytočnej produkcie, zisk nových území ako odbytišti pre novú nadprodukciu atd.

 

Dnes sa nachádzame v 3. Fáze tohto vývoja.

                                                 

Príčinou tohto vývoja kapitalizmu je neplánovaná, živelná výroba založená na konkurencii, bez ohľadu na životné prostredie a blahobyt obyvateľstva. Už vonkoncom nemožno tento politický systém nazývať kolektivistický. Kapitalizmus je hospodársky a politický systém riadený malou skupinou priemyselníkov a finančníkov. Ani Hitler sa nedostal k moci z vôle ľudu ale bol dosadený a riadený práve najmocnejšími nemeckými finančníkmi a priemyselníkmi, ktorých cieľom a úsilím bola práve kontrola a ovládanie pracujúcich a boj proti sociálnemu a spravodlivému  spoločenskému zriadeniu t.j. socializmu resp. komunizmu. Nasledujúci citát z „Encyklopädie der Geschichte“  , nemeckých autorov (Uwe Pascke und kol.) to potvrdzuje:

Od roku 1929 podporuje Zväz nemeckých priemyselníkov, Vogler, Krupp, Flick, Schacht, Bisch a ďalší Hitler miliónmi ríšskych mariek aby dosiahli neobmedzenú moc priemyselníkov a finančníkov“ .

Takže hovoriť o kolektivistickom poriadku je zavádzajúce a nepravdivé.

Socializmus na rozdiel od kapitalizmu je kolektivistické zriadenie. Neexistuje tam finančná elita ktorá by ovládala média, finančne masívne prevyšovala normálne obyvateľstvo. Ani jeden vedúci politik v socializme nielenže nebol milionár ale ani nevynikal finančne nad normálnou vrstvou obyvateľstva. Ako príklad uvádzam A.Dubček, G.Husák, A.Zápotocký, A.Novotný, M.Jakeš. Heslo, ktoré propagoval a aj dodržiaval socialistický režim bolo :

Každý podľa svojich najlepších schopností, každému podľa jeho potreby“.

Zásadný rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom je v týchto hlavných bodoch:

  1. Organizácia a cieľ priemyselnej výroby. Hlavný cieľ výroby v kapitalizme je nekontrolovaná neplánovaná výroba orientovaná len na zisk bez ohľadu na prírodu, zamestnanosť, blaho národa etc.  V socializme je hlavný cieľ priemyselnej výroby je blahobyt národa s ohľadom na budúcnosť.
  2. Neplánovaná produkcia založená na konkurencii nevyhnutne vedie k stále hlbším a hlbším krízam z nadvýroby, ktoré „kapitál“ ako synoným vládnej vrstvy kapitalistov a bankárov, môže v konečnom dôsledku riešiť len a len vojnou, t.j. zničením existujúcej nadvýroby a vytvorením nových podmienok pre „nový“ hospodársky rast.
  3. Pri neexistujúcej konkurencii socializmu sa utláčanie a vykorisťovanie pracujúcej triedy neustále stupňuje až do návratu feudalizmu. Už dnes napr. súčasná vláda I.Matoviča navrhuje obmedziť vzdelania nad 15.r , zvyšovanie dôchodkového veku, aby deti od 15 rokov mohli neobmedzene pracovať atď.
  4. Diktatúra proletariátu bola nevyhnutná v prechode z kapitalizmu na socializmus. Na to nás upozornil už K. Marx. Diktatúra proletariátu  je nevyhnutná kým „vláda ľudu“ nezvíťazí na celom svete. Tá naivita más v 99. roku o socializme s ľudskou tvárou nám priniesla toto novodobé otroctvo. Teraz to bude ešte ťažšie zvrhnúť ho než to bolo v 1917.

Záver:

Váš citát že „kapitalizmus, fašizmus a komunizmus sú režimy založené na kolektivizme, ktorý popiera princípy demokracie “ je nesprávny. Kapitalizmus je vláda oligarchie t.j. veľkých priemyselníkov, bankárov a finančných skupín, fašizmus je nevyhnutná forma kapitalizmu vychádzajúca z krízy kapitalizmu z nadvýroby a jedine socializmus je forma kolektívneho vládnutia v záujme pracujúcich más.

Budúcnosť ľudstva v kapitalizme je nemožná bez neustálych vojen a útlaku pracujúcich preto, že kapitalizmus zo svojej podstaty založenej na neustálej konkurencii a neustálom hospodárskom raste nie je schopný  prispôsobiť  pracovné a sociálne podmienky neustále sa zvyšujúcej produktivite a spravodlivému prerozdeľovaniu vytváraných hodnôt. 

 

Dušan Borovský

—————

Späť