75. výročie porážky fašizmu

12.05.2020 11:19

День Победы — триумф русского духа и русского оружия!

Victory Day - Triumph of Russian spirit and Russian weapons

V mene slobody, mieru a pravdy – proti fašizmu a vojne

K 75.výročiu Víťazstva nad fašizmom

Víťazstvo nad fašizmom v druhej svetovej vojne – to je veľkolepá udalosť v histórii, o ktorej pamäť je treba chrániť a brániť od neutíchajúcich pokusov historickej falzifikácie, ktorých cieľom je donútiť zabudnúť na vedúcu úlohu Zväzu sovietskych socialistických republík, komunistov a antifašistov celého sveta v porážke nacizmu.

In the name of freedom, peace and truth - against fascism and war

To the 75th anniversary of the Victory over Fascism

Victory over fascism in World War II - this is a magnificent event in history, the memory of which must be protected and defended from relentless attempts of historical falsification to force people to forget that it was the Union of Soviet Socialist Republics, communists and anti-fascists around the world who defeated fascism.

 

Symbolom víťazstva je a ostane červená zástava, vztýčená 30.apríla 1945 vojakmi Červenej armády  v Berlíne nad Ríšskym snemom. Historickou pravdou ostane fakt, že to bola predovšetkým Červená armáda, ktorá zavŕšila víťazné ťaženie proti fašistickým okupantským hordám ich porážkou vo vlastnom „brlohu“. 

 V II. svetovej vojne zahynulo viac ako 32 miliónov Slovanov, a či sa to niekomu páči alebo nie,  bol to predovšetkým  Sovietsky zväz,  ktorý pre slobodu mnohých národov sveta priniesol  najväčšie obete. V boji s fašistickými okupantmi vo Veľkej vlasteneckej vojne,  jeho armáda  hrdinsky postupovala v boji aj za hranicami svojej vlasti. V boji s nepriateľom položilo životy 27 miliónov občanov Sovietskeho zväzu. Toto je historický fakt, historická pravda, ktorú  nezmažú plynúce  roky, ale ani žiadni pseudohistorici a ani  politici,  ktorí usilujú o prekrúcanie našich národných, či európskych dejín a dokonca usilujú o obvinenie bývalého Sovietskeho zväzu zo spoluzodpovednosti za vypuknutie II. svetovej vojny. V tomto kontexte vyzývame predovšetkým mladú generáciu k tomu, aby sa nenechala klamať a by usilovala  o pravdivé, nezmanipulované posudzovanie našich dejín.

The symbol of victory is and will remain the red flag, erected on April 30, 1945 by Red Army soldiers in Berlin over the Reichstag. The historical truth will remain the fact that it was primarily the Red Army that completed the victorious campaign against the fascist occupying hordes by defeating them in their own "den". More than 32 million Slavs perished in World War II, and whether anyone liked it or not, it was mainly the Soviet Union that made the greatest sacrifices for the freedom of many nations of the world. In the fight against the fascist occupiers in the Great Patriotic War, his army heroically advanced in the struggle beyond the borders of his homeland. In the fight against the enemy, 27 million citizens of the Soviet Union laid down their lives. This is a historical fact, a historical truth that will not be erased for years, but neither by pseudo-historians nor by politicians seeking to distort our national or European history and even seeking to accuse the former Soviet Union of co-responsibility for the outbreak of II. World War. In this context, we call on the young generation in particular not to be deceived and to strive for a true, unmanipulated assessment of our history.

 

Len 75 rokov po skončení 2. svetovej vojny sa armády západných kapitalistických štátov opäť sústreďujú na ruských hraniciach. Príprava ďalšej „veľkej vojny“ proti Rusku je v plnom prúde. Ľudstvo sa zdá byť nepoučiteľné, masy sú manipulované kapitálom vlastnenými médiami do akejkoľvek nespravodlivej útočnej vojny – Irak, Sýria, Afganistan atď. bez znateľného odporu. Najviac šokujúca je súčasná politika Nemecka a pasivita más v Nemecku a v celej Európe. To, čo sa ešte za mladosti nám starším, zdalo byť nemožné, aby nemecká armáda bola opäť pripravená na vojnu proti Rusku len 159 km od Leningradu, sa stalo skutočnosťou. Kapitalizmus nemôže bez vojny existovať. Mier vo svete môže byť nastolený len po odstránení kapitalizmu a nastolením vlády ľudu.
Ing. Dušan Borovský za OZ „protivojne.com“

 

Only 75 years after the end of World War II, the armies of Western capitalist states are once again concentrating on Russia's borders. Preparations for another "great war" against Russia are in full swing. Humanity seems unteachable, the masses are being manipulated by capital-owned media into any unjust offensive war - Iraq, Syria, Afghanistan, etc. without noticeable resistance. Most shocking is Germany's current policy and the passivity of the masses in Germany and throughout Europe. What seemed impossible to us older ones when we were still young, that the German army could be once again ready for war against Russia only 159 km from Leningrad, became a reality. Capitalism cannot exist without war. Peace in the world can only be established only after the elimination of capitalism and the establishment of a government of the people.

Ing. Dušan Borovský for citizens against war org. "protivojne.com"

—————

Späť